Devri

notenn

notenn

f. –où

(1) (musique) Note.

(1732) GReg 661a. Note de chant, tr. «Notenn. p. notennou. notenn-gan. p. notennou-gan.» ●(1744) L'Arm 254b. Note (...) De chant, tr. «Notenn.. neu. f.»

(1888) KZV 6. Ann eil alc'houe Do a izela pep noten a ziou renk war ar skeûl.

(1910) MBJL 108. An ogro (…) a-strons e tôl e notenno.

(2) Note.

(1831) MAI 7. noten voar sujet an diaoulo.

(3) Radoteur.

(1982) PBLS 68. (Langoned) notenn, tr. «radoteur.»

(4) Na gompren notenn : ne rien comprendre.

(1982) PBLS 68. (Langoned) ne gomprenan ket notenn, tr. «je n'y comprend rien du tout.» ●562. ne gomprenan ket notenn ba'n dra-se, tr. «je n'y comprends rien.»

Ce site utilise des cookies pour son fonctionnement.En savoir plus...