Devri

fabourk

fabourk

m. –où Faubourg.

(1659) SCger 147b. FAbourg, tr. «Faubourg.»