Devri

rabilhat

rabilhat

v. tr. d. Réparer.

►absol.

(1966) BAHE 47-48-49/2. ar morzhol da rabilhat.