Devri

yac'haet

yac'haet

adj. Guéri.

(c.1680) NG 103. Pen du iahait hun gouilieu.