Devri

yalpadur

yalpadur

m. Jaspure.

(1732) GReg 508b. Jaspure, tr. «Jalpadur

(1931) VALL 405a. Jaspure, tr. «yalpadur, jaspadur m.»