Devri

Dakar

Dakar

n.l. Dakar.

(1954) VAZA 90. Bev ’oa c’hoazh hor c’heneil pa zouaras ar C’hleber e Dakar.