Devri

ebarzherezh

ebarzherezh

m. Importation.

(1931) VALL 377b. Importation, tr. «ebarzerez m.»